Novinky

Pravidelně Vám přinášíme novinky z různých právních oblastí

Novinka v ZOK: faktický vedoucí

2021-02-01, Mgr. Marian Boubel

Tento příspěvek se zabývá stručnou analýzou institutu tzv. faktického vedoucího (též stínový vedoucí či anglickým termínem shadow director), který byl do zákona o obchodních korporacích zaveden novelou s účinností od 1. ledna 2021.

Zobrazit více

Den lidských práv a jejich krize v době koronavirové

2020-12-10, Sára Tichá

Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění Organizace spojených národů přijalo a vyhlásilo Všeobecnou deklaraci lidských práv, klíčový dokument, kterým státy celého světa poprvé stanovily společný standard mezinárodní ochrany základních práv a svobod.

Zobrazit více

Nízkoemisní Evropa a závazky České republiky

2020-12-02, Mgr. Tam Vu Thanh

Kvalita životního prostředí má příznivý účinek nejen na zdraví a blahobyt každého z nás, ale ovlivňuje taktéž celkovou kvalitu našeho života. Ostatně právo na příznivé životní prostředí patří mezi základní lidská práva definovaná nejen Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod, ale i značnou částí mezinárodních úmluv týkajících se lidských práv.

Zobrazit více

Umělá inteligence a informování spotřebitele

2020-11-25, JUDr. Eva Fialová, LL.M., Ph.D.

Umělá inteligence[1] se již vyskytuje v řadě produktů. Jedná se virtuální asistenty, chatboty nebo systémy pro hodnocení stávajících či potenciálních klientů. V budoucnosti se dočkáme autonomních vozidel, asistentů v domácnosti a dalších výrobků, které se budou chovat autonomně, bez lidského zásahu.

Zobrazit více

Rozhovor - Eva Fialová: Výzev spojených s umělou inteligencí a právem je mnoho

2020-11-18, Karolina Drachovská, redaktorka PRÁVNÍ PROSTOR

Právo a nové technologie jsou kombinací, která v poslední době nabývá na síle a v budoucnu bude ovlivňovat naše životy čím dál více. Své o tom ví JUDr. Eva Fialová, LL.M., Ph.D., výzkumná pracovnice na Ústavu státu a práva Akademie věd zabývající se právem umělé inteligence, advokátka a of counsel pražské advokátní kanceláře GHS Legal, s.r.o., členka Spolku pro ochranu osobních údajů a společnosti pro autorské právo ALAI.

Zobrazit více

Pracovnělékařské služby – lékařské prohlídky a co dál?

2020-11-12, JUDr. Bc. Klára Rücklová

Pracovnělékařské služby jsou jedním ze základních stavebních kamenů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zdraví při práci je obecně pojímáno jako nejvyšší stupeň tělesné, duševní a sociální pohody zaměstnanců[1], kterých jsou v České republice 4 miliony[2]. Zhruba 10 % z nich přitom pracuje ve významně rizikovém pracovním prostředí.[3]

Zobrazit více

Whistleblowing a jeho implementace do českého právního řádu

2020-10-13, Tam Vu Thanh

Česká republika se dlouhodobě úspěšně vyhýbala přímé zákonné úpravě problematiky whistleblowingu zejména z důvodu, že na ní nebyla politická ani celospolečenská shoda. [1] V převážné části české společnosti je na whistleblowing pohlíženo jako na něco negativního, a je zaměňován s konotacemi jako je udavač nebo práskač, tedy s pojmy, jenž mají úzkou spojitost s totalitními režimy působícími v minulosti na našem území.

Zobrazit více

Lhůta k podání stížnosti proti usnesení v trestním řízení dle zákona a v praxi

2020-09-24, Mgr. Miriam Stecová

Ústavní soud České republiky se ve svém nálezu ze dne 2. 6. 2020, sp. zn. III. ÚS 2511/19, vyjádřil k počátku běhu lhůty pro podání instanční stížnosti v trestních věcech při rozhodování o osobní svobodě nebo meritu věci, kterou je třeba odvíjet až od doručení písemného vyhotovení soudního rozhodnutí. Uvedený nález dopadá zejména na rozhodování o vazbě, podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, přeměně alternativních trestů v nepodmíněný trest odnětí svobody a rozhodnutí o výkonu původně podmíněně odloženého trestu odnětí svobody.

Zobrazit více