Novinky

Pravidelně Vám přinášíme novinky z různých právních oblastí

Cesta k přijetí Uberu zákonem o silniční dopravě aneb co přinese novela?

2019-11-08, Mgr. Adéla Frenclová, Tereza Tesnerová

Dosavadní právní úprava taxislužby se ve spojení s rozšířením poskytování přepravy prostřednictvím mobilních aplikací, jako je Uber, ukázala být nedostatečnou. Důvodem toho je nejen potřeba zlepšit vynutitelnost dodržování povinností dopravců a řidičů, které jsou v současnosti plošně porušovány, ale i společenský vývoj, a s tím spojený zájem cestujících o přepravu prostřednictvím moderních platforem.

Zobrazit více

Finanční sankce při prodlení s placením nájemného za nájem bytu

2019-11-08, Mgr. Kateřina Vášová

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Obč. zák.“), zakotvil v ust. § 2239 zákaz ujednání ukládajícího nájemci povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu a rovněž povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená. Zákaz sjednání smluvní pokuty se dle nejnovější judikatury Nejvyššího soudu České republiky vztahuje i na sjednání smluvních úroků z prodlení.[1]

Zobrazit více

Ochranné známky a doménová jména aneb jak se vyhnout sporu

2019-11-08, Mgr. Kateřina Vášová

V praxi se může stát, že si přihlásíte slovní, popřípadě kombinovanou ochrannou známku, a později zjistíte, že pod stejným názvem má jiná osoba registrované doménové jméno. Situace může nastat i naopak. Jaké máte v takovém případě možnosti? V tomto článku se budeme pro zjednodušení věnovat doménovým jménům s TLD .cz.

Zobrazit více

Vztah nepříčetnosti k trestnému činu opilství

2019-11-08, Milan Gašparík

Poměrně často se v životě vyskytují případy, kdy osoba spáchá trestný čin pod vlivem návykové látky, přičemž tato skutečnost nemá na případnou trestní odpovědnost pachatele žádný vliv. Neplatí to však absolutně.

Zobrazit více

Možnosti obrany odborára voči rozhodnutiam odborovej organizácie

2019-10-07, Mgr. Marián Mészáros, Mgr. Mária Mikulašková

Právo slobodne sa združovať patrí bezpochyby k najdôležitejším výdobytkom demokracie a právneho štátu. Aby praktický výkon tohto práva nebol iluzórny, je dôležité, aby právny poriadokobsahoval dostatočné mechanizmy a nástroje výkonu tohto práva. Okrem možnosti konania občianskeho združenia navonok sú nevyhnuté aj nastavenia práva povinností vo vnútri občianskeho združenia. Keďže považujeme právo slobodne sa združovaťza výdobytok demokracie a právneho štátu, považujeme za vhodné, aby aj vnútorná organizáciaobčianskeho združenia zodpovedala princípom minimálne právneho štátu, v ideálnom prípade ajdemokratickým pravidlám,1 a teda, aby mal každý jeho člen právne nástroje na ochranu svojichoprávnených záujmov. Takýmto nástrojom bola podľa názoru autorov práve spolková žaloba,ktorá sa v súčasnosti účinnej právnej úprave, v podmienkach Slovenskej republiky, už nenachádza. Ako a prečo sa z nášho právneho poriadku (omylom) vytratila možnosť preskúmania rozhodnutia orgánu občianskeho združenia súdom (na základe spolkovej žaloby)? Aké má právne možnostiochrany svojich oprávnených záujmov člen občianskeho združenia, resp. odborovej organizáciev súčasnosti? Práve na tieto otázky sa pokúsime dať čitateľovi odpovede v nasledovnom článku. Právna úprava odborových organizácií je v slovenskom právnom poriadku upravená, s určitýmiodchýlkami, totožne s právnou úpravou odborových organizácií. Preto, ak budeme v ďalšom textehovoriť o odborovej organizácii, bude tento text rovnako platiť aj pre občianske združenia per sea naopak. V prípade odchylnej úpravy bude na túto skutočnosť čitateľ upozornený. Ambíciou autorov nebolo vyčerpávajúcim spôsobom podať výklad o všetkých dostupnýchprávnych prostriedkoch, ktoré má člen odborovej organizácie (ďalej len „odborár“) v súčasnostik dispozícií, ale vypichnúť tie základné a poukázať na to, čo považujú autori za problematické.

Zobrazit více

Brýle a čočky za volantem

2019-07-01, Mgr. Bc. Klára Švandelíková

Zhoršil se vám v posledních letech zrak a oční vadu je třeba korigovat brýlemi či kontaktními čočkami? Jste-li držitelem řidičského oprávnění, bude pravděpodobně třeba situaci řešit s lékařem a vydavatelem řidičských průkazů.

Zobrazit více

Hra o stavební spoření

2019-07-01, Mgr. Sebastian Mach, Milan Gašparík

Jednou z hlavních výhod stavebního spoření jsou příznivé úrokové sazby ve spojení se státním příspěvkem. Tato kombinace učinila stavební spoření jedním z nejpopulárnějších finančních produktů mezi spotřebiteli. A právě v souvislosti s velmi častým využíváním tohoto produktu v posledních pár letech vznikají situace, se kterými se musí jak stavební spořitelny, tak i jejich klienti vypořádat. Jednou z nejfrekventovanějších je ukončování smluv o stavebním spoření ze strany stavební spořitelny z důvodu přečerpání cílové částky.

Zobrazit více

Konec nekalých praktik? Co přinesla novela zákona o směnárenské činnosti

2019-04-18, Mgr. Bc. Klára Švandelíková, Josef Novák

K 1. dubnu 2019 vstoupil v účinnost zákon č. 5/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti. Novela je reakcí zákonodárců na nekalé jednání některých směnáren, kterého se dopouštěly zejména v turisticky exponovaném centru Prahy. Co vedlo ke vzniku této novely a co konkrétního novela přináší? Budou tato nová opatření dostačující? A co na ně říká známý bojovník s nepoctivými směnárnami Janek Rubeš? To vše se pokusíme zodpovědět.

Zobrazit více

Od léta budou zaměstnavatelé povinni proplácet i první tři dny dočasné pracovní neschopnosti

2019-04-02, Mgr. Bc. Klára Švandelíková

Dne 7. února 2019 byla pod č. 32/2019 ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP“), a některých dalších zákonů. Novelizačním právním předpisem byla zrušena tzv. karenční doba, po kterou se v případě dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje zaměstnanci nebo osobě ve služebním poměru náhrada mzdy a platu, případně odměny.

Zobrazit více