Fields and Services

GHS Legal provides legal services in various fields.

Fúzie a akvizície

  • právne poradenstvo pri predaji podnikov alebo ich častí, prevodoch majetkových účastí v obchodných spoločnostiach, splynutí, zlúčení alebo rozdelení obchodných spoločností vrátane cezhraničných fúzií
  • zastupovanie klientov, príprava a vedenie rokovaní pri realizácii fúzií a akvizícií
  • poradenstvo v oblasti hospodárskej súťaže a zastupovanie v rámci súvisiacich konaní