GDPR

Politika ochrany osobných údajov v Advokátskej kancelárii GHS Legal, s.r.o.

1. ÚVODNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Našej advokátskej kancelárii GHS Legal, s.r.o., so sídlom Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 232 544, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 64944/B záleží na ochrane osobných údajov a v tomto oznámení o ochrane osobných údajov nájdete informácie o tom ako osobné údaje spracúvame, a to najmä na aké účely a na základe akých právnych základov, komu ich poskytujeme alebo sprístupňujeme, aké práva Vám v súvislosti s ochranou osobných údajov prináležia a podobne.

Snažili sme sa v tomto oznámení uviesť všetky podstatné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov našou advokátskou kanceláriou, avšak v prípade, ak nadobudnete oprávnený dojem, že v tomto oznámení nie sú obsiahnuté všetky informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a požadovať od nás dodatočné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov (bližšie informácie k právu na prístup nájdete v bode 9.1.1 tohto oznámenia).

Spracúvame osobné údaje predovšetkým v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä ustanovenie § 78) („ZoOOÚ“), zákonom č. 596/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (najmä ustanovenie § 18) („Zákon o advokácii“) ako aj ďalšími predpismi.

Dodržiavame zároveň Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou (“SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na www.sak.sk/kodex.

Pre účely zodpovedania akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí a iných podnetov dotknutých osôb, použite prosím nasledovné kontaktné údaje:

Obchodné meno: GHS Legal, s.r.o.
Adresa: Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Email: gdpr@ghslegal.sk
Telefonický kontakt: +421 2 20728150

Naša advokátska kancelária je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov, to znamená, že určujeme účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov. Zastupujúci advokáti figurujúci v rámci našej advokátskej kancelárie konajú na základe nášho poverenia, na základe ktorého získajú prístup k osobným údajom dotknutých osôb a spracúvajú osobné výlučne na základe pokynov našej advokátskej kancelárie.

V rámci našej advokátskej kancelárie sme prijali primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby sme zabezpečili riadnu ochranu osobným údajom a splnili si požiadavky GDPR, ZoOOU a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti ochrany osobných údajov.


2. PREČO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

2.1. Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

2.1.1. poskytovať právne služby našim klientom a vykonávať advokátske povolanie; a
2.1.2. plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti; a
2.1.3. chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.


3. AKO ZÍSKAVAME OSOBNÉ ÚDAJE

3.1. Väčšinu osobných údajov získavame od svojich klientov ako dotknutých osôb. V závislosti od konkrétneho prípadu, neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

3.2. Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov, ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a podobne. V takom prípade o Vás môžeme osobné údaje získavať bez informovania a aj proti Vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácií.

3.3. Väčšinu osobných údajov spracúvame bez súhlasu dotknutej osoby, nakoľko ich spracúvame na iných právnych základoch (pre účely uzatvorenia a plnenia zmluvy, vyplýva nám zákonná povinnosť na spracúvanie osobných údajov, máme oprávnený záujem na spracúvanie osobných údajov a podobne). Viac informácií k jednotlivým účelom spracúvania a na základe akých právnych základov osobné údaje spracúvame, nájdete v bode 4 tohto oznámenia.


4. NA AKÉ ÚČELY A NA ZÁKLADE AKÉHO PRÁVNEHO ZÁKLADU OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME

4.1. Striktne sa riadime zásadou minimalizácie a spracúvame osobné údaje výlučne v takom rozsahu, aký je skutočne nevyhnutný na daný účel spracúvania. Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely a na základe nasledovných právnych základov:

4.1.1. výkon povolania (advokácie) – poskytovanie právnych služieb

Bežné osobné údaje a výnimočne osobitné kategórie osobných údajov spracúvame na daný účel predovšetkým na základe zákona o advokácii (§ 18 ods. 6), podľa ktorého je naša advokátska kancelária oprávnená spracúvať osobné údaje klientov a iných fyzických osôb, ako aj doplnkovo na základe zmluvy o poskytnutí služby (mandátnej zmluvy) uzavretej medzi nami a klientmi, aby sme mohli riadne plniť predmetnú zmluvu a poskytnúť právne služby našim klientom. Osobné údaje spracúvame aj v súlade s advokátskym poriadkom a ostatnými stavovskými predpismi SAK.

Osobné údaje je dotknutá osoba povinná nám na daný účel poskytnúť, inak jej nebudeme môcť riadne poskytnúť právne služby.

Predmetný účel zahŕňa predovšetkým nasledovné činnosti:
4.1.1.1. príprava ponuky právnych služieb na žiadosť klienta vrátane účasti vo výberových konaniach klientov;
4.1.1.2. posúdenie klienta z pohľadu potenciálneho konfliktu záujmov;
4.1.1.3. uzatvorenie zmluvného vzťahu s klientom vrátane predzmluvných vzťahov;
4.1.1.4. overovanie totožnosti klienta;
4.1.1.5. zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi;
4.1.1.6. obhajoba v trestnom konaní;
4.1.1.7. poskytovanie právnych rád;
4.1.1.8. spisovanie listín o právnych úkonoch;
4.1.1.9. spracúvanie právnych rozborov;
4.1.1.10. správa majetku klientov;
4.1.1.11. ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci;
4.1.1.12. komunikácia s klientmi a inými fyzickými osobami týkajúca sa výkonu povolania alebo zmluvného vzťahu s klientom;
4.1.1.13. vyhľadávanie dôkazov v prospech klienta;
4.1.1.14. právne poradenstvo v rámci funkcie zodpovednej osoby podľa GDPR;
4.1.1.15. zisťovanie totožnosti klientov prostredníctvom svedkov, vyjadrenia obce alebo listinných dôkazov.

4.1.2. poskytovanie iných ako právnych služieb

Predmetné spracúvanie na daný účel je nevyhnutné najmä pre nasledovné činnosti našej advokátskej kancelárie:

4.1.2.1. výkon funkcie oprávnenej osoby podľa zákona o partneroch verejného sektora;
4.1.2.2. autorizácia zmlúv vrátane vyhľadávania informácií o osobách, ktorým by uzavretím zmluvy mohla vzniknúť škoda;
4.1.2.3. vykonávanie konverzie a zaručenej konverzie.

Osobné údaje na daný účel spracúvame predovšetkým na základe zmluvy o poskytnutí služby uzavretej medzi nami a klientmi a v súvislosti s nasledovnými právnymi predpismi:

4.1.2.4. zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
4.1.2.5. zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov;
4.1.2.6. vyhláška Ministerstva financií SR č. 275/2014 Z.z. o zaručenej konverzii.

Osobné údaje je dotknutá osoba povinná nám na daný účel poskytnúť, inak jej nebudeme môcť riadne poskytnúť služby.

4.1.3. zabezpečovanie súladu s právnymi predpismi a predpismi SAK

Predmetné spracúvanie na daný účel je nevyhnutné najmä pre nasledovné činnosti našej advokátskej kancelárie, ktoré vykonávame na základe Zákona o advokácií a ako aj doplnkovo na základe zmluvy o poskytnutí služby (mandátnou zmluvou) uzavretou medzi nami a klientmi:

4.1.3.1. vnútorné administratívne činnosti súvisiace s alebo podporujúce poskytovanie právnych a iných služieb;
4.1.3.2. evidencia času, úkonov a poskytnutého poradenstva klientovi;
4.1.3.3. správa a kontrola záväzkového vzťahu medzi klientom a nami;
4.1.3.4. vedenie spisovej agendy našej advokátskej kancelárie.

Osobné údaje sme povinní spracúvať aj pre účel poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (whistleblowing) na základe zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje je dotknutá osoba povinná nám na daný účel poskytnúť, inak si nebudeme môcť splniť naše zákonné povinnosti.

4.1.4. plnenie zákonných povinností pre účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (AML)

Na základe zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (AML zákon) sme v niektorých prípadoch povinní z verejne dostupných zdrojov spracúvať osobné údaje alebo od Vás žiadať osobné údaje, doklady totožnosti, dokumenty alebo iný zdroj informácií, z ktorých si overíme identifikáciu Vás, Vašich zástupcov, konečných užívateľov výhod, informácie o povahe obchodu alebo obchodného vzťahu, či ste politicky exponovanou alebo sankcionovanou osobu, pôvod finančných prostriedkov alebo majetku a podobne.

Osobné údaje je dotknutá osoba povinná nám na daný účel poskytnúť, inak si nebudeme môcť splniť naše zákonné povinnosti.

4.1.5. účtovné a daňové účely

Spracúvame Vaše osobné údaje pre dané účely, aby si naša advokátska kancelária splnila svoje zákonné povinnosti riadne viesť účtovníctvo a povinnosti vzťahujúce sa na našu advokátsku kanceláriu ako daňový subjekt. Tieto povinnosti nám vyplývajú najmä z nasledovných právnych predpisov:

4.1.5.1. zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
4.1.5.2. zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov;
4.1.5.3. zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty;
4.1.5.4. zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje je dotknutá osoba povinná nám na daný účel poskytnúť, inak si nebudeme môcť splniť naše zákonné povinnosti.

4.1.6. zabezpečenie ochrany osobných a iných údajov spracúvaných v rámci našej advokátskej kancelárie

Spracúvanie osobných údajov na daný účel vykonávame na základe oprávneného záujmu našej advokátskej kancelárie, ktorý spočíva v zavedení primeraných technických a organizačných opatrení potrebných na zabezpečenie ochrany informačným systémom našej advokátskej kancelárie. Najmä zo Zákona o advokácii a GDPR vyplývajú našej advokátskej kancelárii povinnosti, aby sme zabezpečili ochranu osobným a iným údajom primeranými technickým a organizačnými opatreniami.

Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať, pričom viac informácií k predmetnému právu nájdete v bode 9.1.6 tohto oznámenia.

4.1.7. ochrana bezpečnosti priestorov našej advokátskej kancelárie

Spracúvanie osobných údajov na daný účel vykonávame na základe oprávneného záujmu našej advokátskej kancelárie, ktorý spočíva v ochrane bezpečnosti našich zamestnancov, spolupracujúcich advokátov, klientov a nášho majetku. Bezpečnosť našich priestorov zabezpečujeme prostredníctvom kontrolovaného vstupu a pohybu osôb, k čomu si od Vás vyžiadame základné identifikačné osobné údaje. Dotknutá osoba nie je povinná na daný účel svoje osobné údaje poskytnúť, avšak v prípade ich neposkytnutia nemusí byť tejto dotknutej osobe umožnený vstup do priestorov našej advokátskej kancelárie.

Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať, pričom viac informácií k predmetnému právu nájdete v bode 9.1.6 tohto oznámenia.

4.1.8. výber zamestnancov (uchádzači o zamestnanie)

Pre tento účel spracúvame bežné osobné údaje, ktoré nám poskytnete najmä prostredníctvom Vášho životopisu, sprievodného listu a iných priložených dokumentov. Vo výberovom konaní posudzujeme Vaše osobné údaje, či ste vhodným kandidátom na voľnú pracovnú pozíciu z hľadiska Vašich skúseností, schopností, Vášho vzdelania a iných osobnostných predpokladov, ktoré sú pre danú pracovnú pozíciu potrebné. Vaše osobné údaje spracúvame v rámci predzmluvných vzťahov, ktoré smerujú k uzavretiu (pracovnej) zmluvy alebo dohody medzi Vami a našou advokátskou kanceláriou. V prípade, ak nebudete vo výberovom konaní úspešný/úspešná, teda nedôjde k uzavretiu (pracovnej) zmluvy alebo dohody medzi Vami a našou advokátskou kanceláriou, Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme/zlikvidujeme, pokiaľ na ich spracúvanie nebudeme mať iný právny základ alebo pokiaľ nám dobrovoľne neudelíte súhlas, aby sme Vaše osobné údaje ďalej viedli/spracúvali v našej databáze uchádzačov o zamestnanie, na základe čoho Vás môžeme v budúcnosti proaktívne kontaktovať, ak by bola u nás voľná nová pracovná pozícia a ak by sme vyhodnotili, že Vaše skúsenosti, schopnosti, vzdelanie a ostatné osobnostné predpoklady sú na túto pracovnú pozíciu vhodné.

Ak nám udelíte súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať (napríklad prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1 tohto oznámenia). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Osobné údaje nie je dotknutá osoba povinná nám na daný účel poskytnúť, avšak v prípade ich neposkytnutia nebudeme môcť túto dotknutú osobu zahrnúť do výberového konania, resp. s ňou uzavrieť (pracovnú) zmluvu alebo dohodu.

4.1.9. marketingové účely

Spracúvame najmä kontaktné a identifikačné osobné údaje predovšetkým na účely priameho marketingu, t.j. zasielanie newslettra, právnych noviniek, pozvánok na odborné prednášky a semináre, zasielanie sviatočných pozdravov, hodnotenie spätnej väzby klientov, zasielanie ponúk na naše služby, zverejňovanie informácií o poskytnutom právnom poradenstve vrátane referencií klientov, poskytovanie osobných údajov v rámci účasti v hodnoteniach, rebríčkoch alebo zoznamoch odporúčaných kancelárií. Vaše osobné údaje na predmetný účel spracúvame buď na základe:

4.1.9.1. Vášho súhlasu, ktorý nám dobrovoľne udelíte (napríklad prostredníctvom emailu, našej webstránky alebo písomne), pričom predmetný súhlas máte právo kedykoľvek odvolať (napríklad prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1 tohto oznámenia); alebo
4.1.9.2. oprávneného záujmu. Na základe oprávneného záujmu na daný účel spracúvame bežné osobné údaje našich klientov, nakoľko je oprávneným záujmom našej advokátskej kancelárie, aby sme si udržali pravidelný kontakt s našimi klientmi, aby sme priebežne získavali od našich klientov spätnú väzbu a aby naši klienti dostávali priebežné informácie o našich službách a novotách z oblasti advokácie a práva.

Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať, pričom viac informácií k predmetnému právu nájdete v bode 9.1.6 tohto oznámenia. Ak namietnete voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu, a to konkrétne pre predmetný účel marketingu, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať na predmetný účel.

4.1.10. vedenie odoslanej a doručenej pošty

Spracúvame bežné osobné údaje (základné identifikačné a kontaktné osobné údaje) na základne oprávneného záujmu našej advokátskej kancelárie, ktorý spočíva v riadnom vedení evidencie odoslanej a doručenej pošty.

Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať, pričom viac informácií k predmetnému právu nájdete v bode 9.1.6 tohto oznámenia.

4.1.11. uplatňovanie a obhajoba právnych nárokov

Spracúvame osobné údaje na základe oprávneného záujmu pre účely uplatňovania a obhajoby právnych nárokov našej advokátskej kancelárie v súdnych, mimosúdnych, rozhodcovských, správnych, exekučných, konkurzných a reštrukturalizačných konaniach. Je našim oprávneným záujmom, aby sme si mohli riadne, včas a účinne uplatňovať a obhajovať naše oprávnené nároky a práva. Na tento účel sú spracúvané najmä identifikačné a kontaktné osobné údaje, prípadne transakčné údaje, avšak ak to bude pre daný účel uplatňovania a obhajoby nárokov našej advokátskej kancelárie skutočne nevyhnutné, budeme spracúvať aj iné kategórie osobných údajov.

Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať, pričom viac informácií k predmetnému právu nájdete v bode 9.1.6 tohto oznámenia.

4.1.12. poskytnutie súčinnosti, informácií a nadviazanie kontaktu

Ide o spracúvanie bežných osobných údajov na základe oprávneného záujmu, a to najmä identifikačných a kontaktných údajov fyzických osôb a zástupcov právnických osôb, ktoré získame z verejne dostupných zdrojov na to určených, od týchto osôb priamo ako aj od iných osôb, pričom je našim oprávneným záujmom, aby sme boli schopní nadviazať kontakt s inými právnickými a fyzickými osobami pre účely riadneho chodu našej advokátskej kancelárie alebo aby sme mohli týmto osobám poskytnúť súčinnosť, prípadne informácie, ktorú/ktoré od nás tieto osoby požadujú.

Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať, pričom viac informácií k predmetnému právu nájdete v bode 9.1.6 tohto oznámenia.

4.1.13. vybavovanie a evidencia žiadostí a podnetov dotknutých osôb podľa GDPR

Spracúvame Vaše osobné údaje k tomu, aby sme si mohli splniť svoju zákonnú povinnosť vyplývajúcu z článkov 12 až 21, 33 a 34 GDPR pre účely vybavenia žiadostí a iných podnetov dotknutých osôb súvisiacich s ochranou ich osobných údajov.

Vaše žiadosti, spôsob ich vybavenia a súvisiacu komunikáciu a dokumentáciu ďalej uchovávame na základe oprávneného záujmu našej advokátskej kancelárie, ktorý spočíva v uplatňovaní a obhajobe našich právnych pre prípad kontroly zo strany dozorného orgánu alebo pre prípad začatia súdneho sporu, ktorý sa bude týkať Vašej žiadosti.


5. PRÍJEMCOVIA ALEBO KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Zoznam príjemcov osobných údajov: Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom, pričom pred každým poskytnutím Vašich osobných údajov najprv dôsledne posúdime, či sme oprávnení Vaše osobné údaje poskytnúť a či ich poskytnutie nie je napríklad proti záujmom klienta:

5.1.1. poskytovateľom IT služieb (ako sprostredkovateľom), ktorí pre nás zabezpečujú niektoré IT zabezpečenie a infraštruktúru, vrátane webstránky;
5.1.2. spolupracujúcim advokátom, ktorých/ktoré poverujeme na vykonanie jednotlivých úkonov právnej služby;
5.1.3. tlmočníkom a prekladateľom (ako sprostredkovateľom), ak v súvislosti s našou a poskytovaním našich služieb alebo na iný účel je potrebné zabezpečiť preklad niektorých dokumentov do alebo z cudzieho jazyka;
5.1.4. účtovným spoločnostiam a daňovým poradcom (ako sprostredkovateľom), ktorí zabezpečujú pre nás komplexné vedenie a spracovanie účtovníctva, vedú mzdovú agendu, vrátane účtovného a daňového poradenstva;
5.1.5. spoločnostiam (ako sprostredkovateľom), ktoré zabezpečujú pre nás emailovú službu a firemné externé úložisko (cloud);
5.1.6. bankám a iným spoločnostiam, ktoré pre nás zabezpečujú najmä uskutočnenie finančných a obchodných transakcií a poskytujú pre nás finančné služby;
5.1.7. spoločnostiam, ktoré zabezpečujú tlačové služby a služby hromadnej korešpondencie;
5.1.8. spoločníkom advokátskej kancelárie
5.2. Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene našej advokátskej kancelárie.

5.3. Poskytnutie osobných údajov na pokyn dotknutej osoby: Vaše osobné údaje môžeme takisto poskytnúť aj iným príjemcom, ak nám na takéto poskytnutie osobných údajov dáte súhlas alebo nám dáte na takéto poskytnutie Vašich osobných údajov pokyn.

5.4. Orgány štátu a ostatné subjekty: Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania priania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj iným subjektom, ak máme plne za to, že takéto poskytnutie osobných údajov je v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom, GDPR a ZoOOÚ.


6. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Vaše osobné údaje budeme uchovávať najdlhšie po dobu, kým je to potrebné na účely, na ktoré Vaše osobné údaje spracúvame, pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis nepovoľuje, alebo si nevyžaduje, aby sme predmetné osobné údaje uchovávali po dlhšiu dobu.

6.2. Osobné údaje uchovávame nasledovne:

6.2.1. po dobu trvania zmluvy/dohody, ktorá je uzatvorená s našou advokátkou kanceláriou;
6.2.2. účtovné doklady uchovávame počas desiatich (10) rokov nasledujúcich po roku, kedy došlo k zániku/splneniu zmluvy/dohody podľa zákona o účtovníctve;
6.2.3. ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, tak po dobu platnosti tohto súhlasu, resp. do momentu odvolania tohto súhlasu;
6.2.4. osobné údaje a doklady, ktoré spracúvame na základe zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (AML zákon) uchovávame po dobu piatich rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom a/alebo vykonania obchodu;
6.2.5. v prípade iniciovania súdneho alebo správneho konania v rámci daného účelu, budeme spracúvať osobné údaje po nevyhnutnú dobu, počas ktorej bude trvať predmetné súdne alebo správne konanie;
6.2.6. v prípade spracúvania osobných údajov na základe oprávneného záujmu, po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, najdlhšie po dobu desiatich (10) rokov (táto doba má svoj podklad predovšetkým v premlčacích dobách, ktoré vyplývajú z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov);
6.2.7. po inú dobu, ak nám táto doba vyplýva zo všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo ak príslušný štátny orgán (napríklad orgán činný v trestnom konaní) na základe všeobecne záväzného právneho predpisu nás oprávnene požiada, aby sme po dlhšiu dobu osobné údaje uchovávali pre účely priestupkového, trestného alebo správneho konania.

6.3. Považujeme za potrebné Vás ešte informovať, že na advokátov (advokátske kancelárie) sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti podľa Zákona o advokácií, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov, resp. bránia nám v skartácií niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov, napríklad:

6.3.1. skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu;
6.3.2. klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi (advokátskej kancelárii) klientom nie je možné skartovať;
6.3.3. skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;
6.3.4. skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát (advokátska kancelária) povinný odovzdať štátnemu archívu;
6.3.5. skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, SAK, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta (advokátskej kancelárie) pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klienta.


6.4. Osobné údaje uchovávame iba po nevyhnutnú dobu, pričom špecifické doby uchovávania sú riadne upravené v našich interných predpisoch a smerniciach. V prípade, ak budete požadovať od nás informáciu ohľadom uchovávania Vašich osobných údajov, neváhajte sa na nás obrátiť použitím kontaktných údajov uvedených v bode 1 tohto oznámenia.7. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

7.1. Vo vzťahu k Vašim osobným údajom nebude uskutočnené automatizované rozhodovania a ani profilovanie.


8. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

8.1. Pre účely spracúvania uvedených vyššie nezamýšľame prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov okrem prípadov, kedy si takýto prenos výslovne vyžiada všeobecne záväzný právny predpis alebo rozhodnutie štátneho orgánu. Tretie krajiny sú všetky krajiny okrem členských štátov Európskej únie a krajín, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

8.2. V prípade, ak si daný účel bude vyžadovať prenos osobných údajov do tretích krajín, pri takomto prenose dodržíme všetky podmienky stanovené v článkoch 44 až 49 GDPR ako aj ďalšie podmienky GDPR tak, aby tento prenos spĺňal všetky bezpečnostné štandardy a aby nedošlo k porušeniu Vašich práv a slobôd.


9. VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Jednotlivé práva dotknutých osôb: Rovnako ako máme my svoje práva a povinnosti v súvislosti s ochranou osobných údajov, aj Vy máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov (osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú).

Ako dotknutá osoba Vám v zmysle GDPR prináleží právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov SR).

Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb, nemáte ako klient a ani ako iná fyzická osoba (napríklad protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR. Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup údajov a ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť s poukazom na článok 15 ods. 4 GDPR, článok 20 ods. 4 GDPR a ustanovenie § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“

9.1.1. Právo na prístup
Máte právo od nás získať potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, aké osobné údaje spracúvame, na aké účely ich spracúvame, na akú dobu ich uchovávame, odkiaľ získavame, kam ich poskytujeme, kto iný okrem našej advokátskej kancelárie predmetné osobné údaje spracúva, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania pri spracúvaní Vašich osobných údajov a aké iné práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Všetky uvedené informácie sú poskytnuté v tomto oznámení, avšak pokiaľ máte dojem, že neviete, či a aké Vaše osobné údaje spracúvame a ako ich spracúvame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom. V rámci uvedeného práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, pričom prvú kópiu Vám poskytneme bezodplatne a ďalšie poskytnutie kópií bude spoplatnené.

9.1.2. Právo na opravu
V prípade, ak zistíte, že Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, sú nepresné, nesprávne alebo neúplné, máte právo na to, aby sme tieto osobné údaje opravili, prípadne doplnili.

9.1.3. Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)
V nasledovných prípadoch máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli bez zbytočného odkladu vymazané:

9.1.3.1. Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získali alebo inak spracúvali; alebo
9.1.3.2. ste odvolali súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, pričom na spracúvanie týchto osobných údajov bol potrebný Váš súhlas a zároveň nemáme iný dôvod alebo iný právny základ na ich spracúvanie (napríklad na uplatňovanie a obhajovanie práv a nárokov našej advokátskej kancelárie); alebo
9.1.3.3. využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (bližšie podrobnosti k predmetnému právu sú uvedené v bode 9.1.6 tohto oznámenia), ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu a zistíme, že nemáme žiadne iné oprávnené záujmy, ktoré by nás oprávňovali na ďalšie spracúvanie týchto osobných údajov; alebo
9.1.3.4. ak by sme spracúvali Vaše osobné údaje nezákonne; alebo
9.1.3.5. aby sa splnila zákonná povinnosť stanovená vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý sa na našu advokátsku kanceláriu vzťahuje.

Je potrebné Vás upozorniť, že právo na vymazanie (právo na zabudnutie) nie je absolútne a aj keď pôjde o niektorý z vyššie uvedených prípadov, nie sme povinní Vaše osobné údaje (osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú) vymazať, pokiaľ je ich spracúvanie potrebné:

9.1.3.6. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; alebo
9.1.3.7. na splnenie právnej povinnosti našej advokátskej kancelárie podľa všeobecne záväzného právneho predpisu; alebo
9.1.3.8. na účely archivácie vo verejnom záujme, vedeckého alebo historického účelu alebo na štatistické účely; alebo
9.1.3.9. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov našej advokátskej kancelárie.

9.1.4. Právo na obmedzenie spracúvania
V určitých prípadoch máte okrem práva na výmaz aj právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, prostredníctvom ktorého môžete v konkrétnych prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu Vašich osobných údajov a aby tieto osobné údaje neboli predmetom žiadnych ďalších spracovateľských operácií po určitú dobu. Sme povinní obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak:

9.1.4.1. napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov; alebo
9.1.4.2. spracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné a namietate proti vymazaniu týchto osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; alebo
9.1.4.3. už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov; alebo
9.1.4.4. využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (bližšie podrobnosti k predmetnému právu sú uvedené v bode 9.1.6 tohto oznámenia), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane našej advokátskej kancelárie prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzilo na základe tohto práva na obmedzenie spracúvania, takéto osobné údaje s výnimkou uchovávania môže naša advokátska kancelária spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov našej advokátskej kancelárie, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu štátu, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

9.1.5. Právo na prenosnosť
Máte právo získať všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, ak ich spracúvame na základe súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy, pričom musí ísť výlučne o osobné údaje, ktoré spracúvame automatizovanými prostriedkami (elektronicky). Vaše osobné údaje Vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje priamo inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

9.1.6. Právo namietať
Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe verejného záujmu, oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu, ktoré je založené na základe oprávneného záujmu. Naša advokátska kancelária nebude ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ nepreukážeme dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.
Ak naša advokátska kancelária spracúva Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, naša advokátska kancelária už nebude tieto osobné údaje na takéto účely spracúvať.

9.1.7. Právo podať sťažnosť na úrad
V prípade nadobudnutia podozrenia z neoprávneného spracúvania Vašich osobných údajov, popri uplatnení vyššie uvedených práv, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia. Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Sídlo Úradu na ochranu osobných údajov SR je na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, pričom kontaktné údaje úradu sú nasledovné: email: statny.dozor@pdp.gov.sk; web: https://dataprotection.gov.sk/
V prípade podania sťažnosti/návrhu elektronickou formou, je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

9.1.8. Právo kedykoľvek odvolať súhlas
V prípade, ak ste nám udelili súhlas so spracúvaním niektorých Vašich osobných údajov, takýto súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

9.2. Spôsob a proces uplatnenia Vašich práv: Vaše práva si môžete uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov našej advokátskej kancelárie, ktoré sú uvedené v bode 1 tohto oznámenia. Komunikáciu s Vami uprednostňujeme v elektronickej forme (emailom), avšak Vaše žiadosti si môžete uplatniť aj písomne alebo ústne. Naša advokátska kancelária Vám poskytne informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného (1) mesiaca od doručenia Vašej žiadosti. V prípade, ak budeme mať oprávnené pochybnosti v súvislosti s Vašou totožnosťou, môžeme Vás požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie Vašej totožnosti (napríklad Vás môžeme požiadať o poskytnutie kópie Vášho občianskeho preukazu). Predmetná lehota na vybavenie Vašej žiadosti začína plynúť až od overenia si Vašej identity. S ohľadom na komplexnosť žiadosti alebo väčší počet žiadostí, môžeme predmetnú lehotu predĺžiť o ďalšie dva (2) mesiace, o čom Vás budeme informovať.

Ak neprijmeme opatrenia na základe Vašej žiadosti, bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote jeden (1) mesiac, Vás budeme informovať o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy do jedného (1) mesiaca od doručenia Vašej žiadosti.

Ak budú Vaše žiadosti zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, sme oprávnení odmietnuť konať na základe Vašej žiadosti alebo od Vás požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady našej advokátskej kancelárie, ktorý stanovíme. Za neprimerane opakujúcu sa žiadosť budeme považovať každú rovnakú alebo obdobnú žiadosť, ktorá je podaná do šiestich (6) mesiacov od podania predchádzajúcej žiadosti.


10. ZMENY V TOMTO OZNÁMENÍ O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1. Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek toto oznámenie upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak zmeníme toto oznámenie podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti, napríklad všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.