Rozhovor: Marek Beľujský - Autem na Slovensko

22.06.2020, redakce PRÁVNÍ PROSTOR


I díky letošní pandemii koronaviru vzrostla u Čechů popularita Slovenska jako dovolenkové destinace. Cestu často absolvují automobilem, a proto se hodí předem vědět, jaká čekají řidiče na silnicích našeho východního souseda rychlostní omezení či pokuty, a jak řešit případnou dopravní nehodu. Pravidly nás provádí Mgr. Marek Beľujský z bratislavské advokátní kanceláře GHS Legal, s.r.o.

Na jaká rychlostní omezení se mají řidiči na jednotlivých typech pozemních komunikací připravit?

Maximální povolená rychlost je ve slovenských obcích 50 km/h. V případě, že řidič jezdí po dálnici, která se nachází v obci, je nejvyšší povolená rychlost 90 km/h, a stejnou rychlostí je možné jezdit mimo obce. Na dálnicích a rychlostních silnicích činí maximální povolená rychlost 130 km/h. Tato omezení se týkají osobních automobilů bez přípojného vozíku, případně s přípojným vozíkem, který nepřesahuje hmotnost 750 kg. Pokud chce řidič vyjet na dovolenou s karavanem, který přesahuje uvedenou hmotnost, nesmí překročit rychlost 90 km/h.

Speciální pravidla pak platí pro železniční přejezdy a obytné, pěší či školní zóny. Ve vzdálenosti 50 metrů před železničním přejezdem a při jeho přejíždění je řidič povinen jet rychlostí maximálně 30 km/h. Jestliže však na zabezpečovacím zařízení svítí přerušované bílé světlo, které mimo jiné indikuje, že je funkční, může jet řidič rychleji, nejvýše však 50 km/h. V případě jízdy obytnou, pěší (tam, kde je umožněn průjezd) či školní zónou, smí jet řidič maximální rychlostí 20 km/h.

V jakém rozmezí se pohybují pokuty za překročení rychlosti či jiná porušení dopravních předpisů? A lze věc řešit také na místě

Co se týká ukládání pokut, řídí se primárně zákonem o přestupcích. Věc lze řešit na místě v blokovém řízení, a to za podmínky, že přestupek je spolehlivě zjištěn a osoba obviněná z přestupku je ochotna pokutu zaplatit. Zde je však potřeba si uvědomit, že proti blokovému řízení se nelze odvolat, nelze jej obnovit ani přezkoumat mimo odvolací řízení. To jednoduše znamená, že je-li pokuta zaplacena na místě v blokovém řízení, nelze se později obrátit na jakýkoliv jiný orgán veřejné moci (policie, soud apod.), jestliže řidič se zaplacením takové pokuty později nesouhlasí. 

Jde-li o pokuty za překročení rychlosti, pohybují se v blokovém řízení od 10,- EUR (policie může v tomto případě uložit pokutu do 30,- EUR) za překročení rychlosti v obci o 7 km/h až 10 km/h, respektive mimo obce o 7 km/h až 15 km/h, až po sumu 800,- EUR za překročení rychlosti o více než 60 km/h v obci, případně a o více než 70 km/h mimo obce. Při překročení rychlosti maximálně o 6 km/h jak v obci, tak i mimo obce, řeší takové překročení rychlosti policie napomenutím. 

V nezkráceném správním řízení je pak možné uložit pokutu do výše 1.000,- EUR a zákaz činnosti řídit motorové vozidlo, a to na 6 měsíců až 3 roky. 

Dalšími častými přestupky, za které policie ukládá pokutu v blokovém řízení, jsou například nerespektování dopravního značení, jako je zákaz předjíždění, za který hrozí pokuta do 100,- EUR. Za nezastavení vozidla před křižovatkou na příkaz dopravní značky Stůj, dej přednost v jízdě, je možné uložit v blokovém řízení pokutu ve výši 50,- EUR. 

Na silnicích je často vidět také řidiče, kteří během jízdy telefonují, píší sms zprávy či surfují po internetu. Za tento přestupek jim hrozí pokuta ve výši 100,- EUR. 

Porušení pravidel silničního provozu je častou příčinou dopravních nehod. V České republice však není k některým dopravním nehodám třeba volat policii. Jak je tomu na Slovensku? 

Slovenský právní řád rozlišuje pojem dopravní nehoda a škodní událost. Dopravní nehoda je událostí v silničním provozu, která nastane v přímé souvislosti s provozem vozidla a při které zemře nebo se zraní osoba, poškodí se cesta nebo obecně prospěšné zařízení, uniknou nebezpečné látky nebo na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiném majetku vznikne hmotná škoda zřejmě převyšující částku 3.990,- EUR.

Za dopravní nehodu se považuje i škodní událost (uvedená v nižším odstavci) jestliže není splněna některá z povinností účastníka škodní události, řidič zúčastněného vozidla je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, odmítl se podrobit vyšetření na zjištění jejich přítomnosti nebo se účastníci škodní události nedohodli na jejím zavinění. 

Ostatní události v silničním provozu, při kterých vznikla škoda v přímé souvislosti s provozem vozidla, se nepovažují za dopravní nehodu, ale za škodní událost. Za škodní událost tedy můžeme považovat událost v silničním provozu, která nastane v přímé souvislosti s provozem vozidla a při které nebyla usmrcena ani zraněna osoba, nebyla poškozena cesta nebo obecně prospěšné zařízení, neunikly nebezpečné látky, a na žádném ze zúčastněných vozidel, včetně přepravovaných věcí, nebo na jiném majetku nevznikla hmotná škoda vyšší než 3.990,- EUR.

V situaci, kdy dojde ke škodní události, tedy nikoli k dopravní nehodě, není třeba volat na místo policii, pokud se účastníci škodní události dohodnou na tom, kdo ji zavinil a toto písemně uvedou do příslušného tiskopisu o nehodě. 

Jestliže dojde k dopravní nehodě, je její účastník povinen zavolat policii vždy.

Jaké další povinnosti mají účastníci dopravní nehody

Hned v úvodu je nutné definovat, kdo je účastníkem dopravní nehody. Rozumí se jím každá osoba, která se přímo, aktivně nebo pasivně, zúčastnila dopravní nehody. Takovou osobou může být řidič, který je účastníkem dopravní nehody, ale i svědek, řidič kolemjedoucího automobilu apod.

Řidič, který je účastníkem dopravní nehody, má povinnost bezodkladně zastavit vozidlo a zdržet se požívání alkoholu nebo jiné návykové látky v čase, kdy by to bylo na újmu zjištění, zda před jízdou nebo během jízdy požil alkohol nebo jinou návykovou látku.    

Účastník dopravní nehody je povinen ohlásit dopravní nehodu policistovi, poskytnout dle svých schopností a možností zraněné osobě první pomoc a bezodkladně přivolat záchrannou zdravotní službu, pokud to je potřeba. Účastník dopravní nehody je taktéž povinen vykonat potřebná opatření na záchranu osoby nebo majetku ohroženého dopravní nehodou a setrvat na místě dopravní nehody až do příjezdu policie, nebo se na toto místo bezodkladně vrátit po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody. V zásadě totiž platí, že z místa nehody se účastník dopravní nehody nemůže vzdálit, kromě případů, kdy je to potřebné pro přivolání pomoci nebo ohlášení dopravní nehody.

Účastník nehody se taktéž musí zdržet jakéhokoliv konání, které by bylo na újmu vyšetřování dopravní nehody, a to zejména přemisťování vozidel. Přemístit vozidla může účastník v případě, kdy je to třeba pro uvolnění nebo ošetření zraněné osoby nebo pro obnovení silničního provozu. Je však povinen vyznačit postavení vozidel po dopravní nehodě, situaci a stopy. Povinností účastníka nehody je taktéž učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu na místě dopravní nehody, a umožnit obnovení silničního provozu, zejména provozu vozidel pravidelné veřejné dopravy osob. 

Na požádání jiného účastníka dopravní nehody je navíc povinen prokázat svou totožnost. Účastníci nehody jsou povinni bezodkladně obeznámit osobu, která není účastníkem dopravní nehody, o hmotné škodě, která jí byla způsobena dopravní nehodou, a oznámit jí své osobní údaje. Pokud to není možné, mohou tuto povinnost splnit prostřednictvím policie.

Způsobí-li na Slovensku dopravní nehodu český řidič, jak je věc řešena? 

Při každé dopravní nehodě na Slovensku, jejímž účastníkem je řidič z České republiky, doporučuji na místo přivolat policejní hlídku. Policista si vyžádá předložení dokladu o zaplacení pojištění odpovědnosti, které je řidič povinen mít u sebe. Jedná se o tzv. zelenou kartu. Zjištěné údaje, jako jsou název, platnost a číslo dokladu o zaplacení pojištění odpovědnosti, zapíše policista do protokolu o nehodě v silničním provozu nebo do záznamu o dopravní nehodě. V případě, že je poškozené vozidlo registrováno v České republice, policista vždy vydá jeho řidiči potvrzení o tom, že dopravní nehoda byla oznámena a objasňována slovenskou policií. Následně je řidič povinen tuto dopravní nehodu nahlásit své pojišťovně.  

Pokud je při dopravní nehodě způsobena českým řidičem slovenskému řidiči škoda, co mají oba účastníci dělat

Jak jsem uvedl výše, je potřeba rozlišovat, zda došlo k dopravní nehodě nebo pouze ke škodní události. Na základě toho je třeba rozhodnout, zda je nutné přivolat k dopravní nehodě policii. Vzhledem k mezinárodnímu aspektu však doporučujeme při každé dopravní nehodě přivolat policii, která vyhotoví protokol o dopravní nehodě a tento odevzdá účastníkům dopravní nehody.

Účastníci jsou navíc povinni sepsat zprávu o dopravní nehodě – v tomto případě to bude Evropský záznam o dopravní nehodě – na jejímž základě bude tato věc dále řešená pojišťovnou. Všichni řidiči, resp. provozovatelé vozidel, jsou povinni mít vozidlo pojištěné. Doporučuji oběma (případně vícero) účastníkům této nehody pořídit fotografie nehody. Při pořizování fotografií je nicméně třeba dbát na ochranu osobnosti a osobních údajů jiných osob, proto doporučuji pořizovat výlučně fotografie poškozených vozidel, případně okolí pro zdokumentování nehody. 

Vzhledem k výše uvedené povinnosti mít vozidlo pojištěné se tato škodní událost oznámí pojišťovně viníka nehody, která následně bude věc řešit.

Jaké linky je na Slovensku třeba vytočit, pokud je u dopravní nehody třeba policistů, hasičů či zdravotníků

Na Slovensku se stejně jako v České republice používají 4 tísňová čísla. Společná tísňová linka má číslo 112, policie má číslo 158, hasiči 150 a záchranáři 155. V případě, že je při nehodě třeba více záchranných složek, doporučuji volat linku 112. Naopak, pokud je na místě třeba pouze policie, je lepší zavolat přímo linku 158, jejímž prostřednictvím je komunikace rychlejší, neboť není třeba postupovat hlášení prostřednictvím spojovatele linky 112.